ANKARA ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I.
DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

MADDE 1. Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin adı: “ ANKARA ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ”dir.
Merkezi Ankara ‘dadır. Şubesi yoktur.
Bu Tüzükte “ Ankara Rotary Kulübü Derneği”, kısaca “Dernek” olarak adlandırılmıştır.

MADDE 2. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı
a) Derneğin amacı, günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan “hizmet ideali”ni teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle
1. Tanışıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi,
2. İş ve meslekte yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı iş ve mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi, her üyenin kendi işini ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,
3. Her üyenin hizmet idealini iş, meslek ve kişisel yaşamında uygulaması,
4. Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslar arası topluma hizmet anlayışının, iyi niyet ve barış olanaklarının geliştirilmesi,
konularında insanları özendirip onlara destek vermektir.
b) Amacın gerçekleştirilmesi için sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri
1. Tüm toplumsal konularda, doğrudan veya diğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı eser ve işler yapar.
2. Bilimsel, eğitsel nitelikte konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, yarışmalar ve benzeri nitelikte toplantılar, etkinliklerler düzenler, düzenlenenlere katılır.
3. Eğitim ve genel kültür konularındaki çalışmalarına yardımcı olmak için gençlere yurt içi ve yurt dışı eğitim ve seyahat, ikamet imkanları sağlar.
4. Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, disket ve CD yapar, WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapar.
5. Kültür, gezi, eğlence ve benzeri etkinlikleri düzenler.
6. Benzer amaçlı dernek veya vakıflarla eğitim ve sağlık kuruluşlarına ayni ve nakdi bağış yapabilir, bunlardan ayni ve nakdi bağış alabilir.
7. Gelir getirici iktisadi işletmeler kurar, işletir.
8. Üyeleri için tesisler açar, işletir.
9. Amaç ve konusuna uygun olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallara sahip olur, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tesis ve fek edebilir, değiştirebilir, bunlarla ilgili sözleşmeleri ve her türlü resmi, hukuki, mali işlemleri yapar.
10. Ayni amaçlı vakıflara katılır, vakıflar kurar ve mütevelli olur.
11. Ayni amaçlı yurt dışındaki dernek ve vakıflara üye olur.
12. Çalışma alanına giren diğer hizmetleri yapar.
13. Amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek üzere federasyon kurar, kurucu üye olur, mevcut federasyonlara üye olarak katılır.
BÖLÜM II
ÜYELİK

MADDE 3. Üyelik Hakkı
a) Nitelikler. Fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip ve Dernekler Kanununa göre üyeliğe engel hali bulunmayan iyi karakterli, iyi ünlü, toplumda yeri bulunan bir iş veya meslekte çalışmakta olan tanınmış kişiler Derneğin bir üyesinin önerisi ile Derneğe üye olabilir. Derneğe giren her üye, Derneğin amaçlarını, Dernek Tüzüğü ve İç Tüzük esaslarını kabul etmiş olur. Dernekler Kanununun 3. maddesine konu olan kişilerin Derneğe üye olabilmeleri için gerekli izinlerin alınması şarttır.
b) Yabancılar. Yabancı uyrukluların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gereklidir. Onur Üyeliği için bu şart aranmaz.
c) Haklar. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
d) Süre. Tüzükte açıklanan haller dışında üyelik, Dernek var oldukça devam eder.

MADDE 4. Üyelik Çeşitleri

a) Üye. Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyedir. üyenin Dernekteki haklarının ve sorumluluklarının ayrıntıları İç Tüzükte belirtilir. Dernekten istifa ederek ayrılmış olan üye tekrar Derneğe üye olabilir.
b) Onur üyesi. Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse Yönetim Kurulu tarafından “Onur Üyesi” seçilebilir. Onur Üyesinin Dernekteki haklarının ve sorumluluklarının ayrıntıları İç Tüzükte belirtilir.

MADDE 5. İş Kolu Gurupları
Her üye çalıştığı iş kolu veya mesleğe göre sınıflandırılır. Sınıflandırma, üye bağımsız olarak çalışıyor ise kendi işinin ve mesleğinin çalışmalarını, bir kuruluşta görev yapıyor ise o kuruluşun çalışmalarını kapsayan iş koludur. Derneğin iş kolu sınıflamasındaki ayrıntılar İç Tüzük ile belirlenir.

MADDE 6. Haftalık Olağan Toplantılara Devam
a) Zorunluluk. Her üye Derneğin Haftalık Olağan Toplantılarına katılmak zorundadır.
b) Geçici Muafiyet. Yönetim Kurulu üyenin başvurusu üzerine uygun veya yeterli bulacağı nedenlerle, onaylayacağı ve kabul edeceği koşullarla bu üyenin Derneğin Haftalık Olağan toplantılarına devamsızlığını, geçici bir süre için, kabul edebilir..
c) Hizmet süresi nedeni ile muafiyet. Bir üyenin Dernekte ve daha önce üye olduğu diğer Rotary derneklerinde toplam üyelik süresi ile yaşı toplamı 85 sayısına ulaşmışsa veya daha fazla ise, üye Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunarak devamdan muaf tutulmasını isteyebilir.
d) Ayrıntılar. Devamda zorunluluk, geçici muafiyet ve hizmet süresinin ayrıntıları İç Tüzükte belirlenir.
MADDE 7. Üyeliğin Sona Ermesi
a) İstifa. Üye istifa isteğini, yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. İstifa eden üye, var ise, Derneğe olan tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür.
b) Yasal zorunluluk. Bir üyenin, yasal olarak derneklere üye olabilme hakkını yitirmesi halinde üyeliği sona erer.
c) Devamsızlık nedeniyle üyeliğin kendiliğinden sona ermesi. Haftalık olağan toplantılara devam konusunda Dernek Tüzüğü hükümlerine ve İç Tüzükte belirlenen koşullara uymayan veya bu koşullara aykırı davranan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli bir nedeni olmadığı takdirde kendiliğinden son bulur ve kaydı silinir.
d) Üyelikten çıkarılma.
1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayan,
2. Yüklendiği aidatı belli dönemlerde haklı bir neden olmaksızın veya Yönetim Kurulunun bildirim süresi içinde ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çılarılır.
Yönetim Kurulunun üyelerinden herhangi birinin üyelikten çıkarma kararlarına itirazına ve üyelikten çıkarılan üyenin karara itirazına ilişkin hükümler İç Tüzükte belirlenir.
e) Hak talep edememek. Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

BÖLÜM III
DERNEK ORGANLARI

MADDE 8 Genel Kurul
Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri şunlardır.
a. Dernek organlarının seçimi,
b. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
c. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun raporlarının, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve aklanması,
d. Bir sonraki dönem için düzenlenen Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve aynen veya değiştirilerek kabulü,
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ,
f. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hususlarında karar ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g. Derneğin bir federasyon kurmasına, kurucu üye olmasına, var olan bir federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılmasına karar verilmesi, federasyonda derneği temsil edecek delegelerin seçilmesi,
h. Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik kararlar verilmesi,
i. Derneğin feshi kararının verilmesi,
j. Yasalarda, Dernek Tüzüğünde ve Dernek İç Tüzüğünde bulunan ve Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
MADDE 9. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Derneğin tüm yasal işlemlerini Dernek adına yerine getirir ve bütün üyeleri, görevlileri ve hizmet komitelerini yönetir. Yönetim şekli İç Tüzükte belirlenir.
a) Oluşumu. Yönetim Kurulu dokuz asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi, seçildiği Olağan Genel Kurul toplantısından sonra başlamak üzere bir yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı Derneğin Dönem Başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptirler.
b) Üyelerin seçimi. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun asıl üyeleri ile yedek üyelerini gizli oyla seçer. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, İç Tüzük hükümlerine göre, görev bölümü yapar. Yönetim Kurulunun dönemi süresi içerisinde asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
c) Görev ve Yetkileri. Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Bu temsil yetkisi, Başkan tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu, temsil konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine de yetki verebilir.
Yönetim Kurulu
1. Medeni Kanunun, Dernekler Kanununun, Dernek Tüzüğünün, İç Tüzüğün ve Genel Kurulun verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.
2. Dernek İç Tüzüğü hükümlerine göre kendisine bağlı olmak üzere yeter sayıda üyesi olan “Görevliler Kurulu” oluşturur, üyelerini atar ve çalışmalarını bu kurul marifetiyle yapar.
3. Dernek hizmetlerinin yürütülmesi , belirli işlerin görülmesi gibi çalışmaları yapmak üzere Komiteler kurar, bu komitelere görevliler atar.
4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek dönem tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunar.
e) Toplantılar ve Kararlar.
1. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.
2. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının oy çokluğudur.
3. Dernek Tüzüğünde aksi açıklanmadıkça, bütün Dernek işlerinde Yönetim Kurulu kararları kesindir. Yönetim Kurulu kararlarına karşı ancak Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluk kararı ile Yönetim Kurulu kararlarını iptal edebilir veya değiştirebilir.
4. Yönetim Kurulu, üye sayısı yedeklerin çağırılmasına rağmen üye tam sayısının yarısından aza düşerse, Yönetim Kurulunun tümünün yeniden seçimi için, bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
MADDE 10. Denetim Kurulu ve Derneğin İç Denetimi
a) Oluşumu. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
b) Üyelerin seçimi. Genel Kurul, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçer. Denetim Kurulu kendi içinde asıl üyelerden birisini Başkan seçer.
c) Görev ve Yetkileri. Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre, altı ayı geçmeyen aralıklarla denetim görevini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
d) İç Denetim. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından kendilerine gösterilmesi veya verilmesi, yönetim ve işletme yerlerine ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
BÖLÜM IV.
TOPLANTILAR
MADDE 11. Haftalık Olağan Toplantılar
a) Yer ve zaman. Dernek, her hafta, İç Tüzükte belirtilen yerde, öngörülen gün ve saatte düzenli olarak toplanır. Bu toplantılar başka derneklerle birlikte de yapılabilir.
b) Değişiklik. Yönetim Kurulu, her hangi bir haftada geçerli bir nedene dayalı olarak haftalık olağan toplantının yer, gün ve saatini önceki haftanın toplantı günü ile gelecek haftanın toplantı günü arasındaki bir tarihe alabilir.
c) İptal. Yönetim Kurulu resmi tatile rastlaması, dernek üyesinden birinin ölümü, yörenin tümünü etkileyen bir hastalık veya doğal afet nedenleriyle olağan haftalık toplantıyı iptal etmeye yetkilidir. Bu nedenlerin dışında Yönetim Kurulu, görev dönemi içerisinde kendi takdiri ile dörtten fazla olağan haftalık toplantıyı iptal edemez. Ayrıca hiç bir şekilde arka arkaya üçten fazla haftalık olağan toplantıyı iptal edemez.
MADDE 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı
a) Toplantı Zamanı ve Yeter Sayı. Derneğin Genel Kurulu yılda bir defa, Haziran ayında, toplam üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarını teşkil eden üye sayısının iki katından az olamaz.
b) Toplantının Yapılışı
1. Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul Toplantısına katılacak üyeler, toplantı gününden en az onbeş gün önce günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile kendilerine bildirilmek veya bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
2. Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.
3. Genel Kurul Toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenmiş olan üye listesindeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum toplantı tutanağına yazılır.
4. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.
5. Genel Kurul Toplantısında her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu Toplantıda kendisi kullanır, başkasını vekil atayamaz.
6. Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, Toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin talebi ile görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
MADDE 13. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin aynı konudaki yazılı isteği üzerine Genel Kurul, Yönetim Kurulunca, en geç bir ay içinde Olağanüstü Toplantıya çağırılır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısı ve uygulaması Olağan Genel Kurul Toplantısı koşulları ile yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız toplantı gündemi üzerinde konuşulur ve karar alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE 14. Karar ve Yeter Sayı.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Ancak, 20. ve 21. madde hükümleri saklıdır.
BÖLÜM V
GELİRLER VE KAYITLAR
MADDE 15. Derneğin Gelirleri, Aidatın Belirlenme Şekli
a) Girmelik. Derneğe giren her üyeden, bir defaya mahsus olmak üzere girmelik alınır. Girmelik miktarı, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Dernekten istifa ederek ayrılmış bir kişi Derneğe tekrar kabul edilir ise kendisinden girmelik alınmaz.
b) Yıllık aidat. Üyelerden her yıl yıllık aidat alınır. Yıllık aidat miktarı her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık aidatın alınış şekli İç Tüzükte tesbit edilir.
c) Çalışma Gelirleri. Dernek tarafından düzenlenen veya katılımda bulunulan toplantı, konferans, seminer, gösteri, gezi, yayın, piyango, eğlence, balo, konser, sergi, kermes, spor yarışması, haftalık olağan toplantı yemeği ve benzer çalışmalardan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirlerin şeklinin nasıl olacağı İç Tüzükte belirlenir.
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. Satış, kiralama ve başka suretlerle elde edilen gelirlerdir.
e) Bağışlar ve yardımlardan elde edilen gelirler. Üyelerden ve yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlardan yapılan yardım ve bağışlardan ve yardım toplama hakkındaki yasa hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlardan ve yardımlardan .elde edilen gelirlerdir.
MADDE 16. Defterler, Belgeler ve gelir ve gider işlemlerinde usul
Dernek, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yömetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden onaylı defterleri ve diğer evrakı bu kanunlarda ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.
Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile toplanır ve giderler fatura, fiş ve “Harcama Belgesi” ile yapılır. Bu belgeler ilgili kanun ve yönetmelik gereği Dernek tarafından bastırılır.
Yönetim Kurulu, bağış ve ödenti toplayacak görevli kimseleri bir kararla belirler ve bu karar mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
BÖLÜM VI
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 17. Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek Genel Kurul kararıyla ve yine genel kurulun belirleyeceği sınır ve şartlar içinde kişi, kurum ve kuruluşlara borçlanabilir.
MADDE 18. Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği
Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden Dernek, ayni amaçla kurulmuş yurt dışındaki uluslararası derneklere ve vakıflara katılıp işbirliği yapar, bu kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirir, bu kuruluşlara temsilci gönderir.
MADDE 19. İç Tüzük.
Dernek, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü hükümlerine aykırı olmayan ve Derneğin yürütülmesinde yardımcı yöntemler içeren bir “İç Tüzük” kabul eder. İç Tüzük hükümleri, kendi içinde belirlenen usullerle değiştirilir.
MADDE 20. Dernek Tüzüğünün Değişikliği.
Dernek Tüzüğünün değişikliği, Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere gündeme alması ve Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin değişikliği kabul etmesi ile yapılır. Dernek üyelerinin üçte biri Dernek Tüzüğünde değişiklik ister ise Yönetim Kurulu bu teklifi gündeme alır.
MADDE 21. Fesih ve Tasfiye.
Derneğin fesih ve tasfiyesi, Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ve Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü ile yapılır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekir.
Derneğin feshi kararı ile birlikte, Dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir ve teslimi, Derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler de Genel Kurulca karara bağlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu, yedi gün içerisinde, tasfiye tutanağını da eklenmek suretiyle bir yazıyla durumu mülki amirliğe bildirir.
MADDE 22. Hüküm Bulunmayan Haller.
Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR
Oğuzhan Koraltan / İş Adamı
Mukbil Özyürek / Doçent Doktor
Nail Avunduk / Tüccar